یکشنبه, 29 بهمن 1396

کاتالوگ

محصولی است که از بسیاری جهات دارای مشابهت های قابل توجه با بروشور است. عمده تفاوت آن با بروشور در چگونگی معرفی موضوع است. کاتالوگ موضوع را بصورت فهرست وار معرفی می کند. به عبارت دیگر ، تنها فهرستی (معمولاً مختصر) از موضوع ارائه می دهد ، در حالی که بروشور بطور مفصل و دقیق به معرفی موضوع می پردازد. جنسیت کاغذ و مقوا در کاتالوگ با توجه به دفعات بیشتر استفاده از آن نسبت به بروشور ، باید دوام و در نتیجه گرماژ بیشتری داشته باشد.